Τα ποσά που έλαβαν από τις επιστρεπτέες προκαταβολές και τις κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση περισσότερες από 700.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συνολικά και από τους 7 κύκλους έλαβαν μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής 8,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων υπολογίζεται από το οικονομικό επιτελείο ότι το προς επιστροφή ποσό θα είναι της τάξης των 3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη φορολογική διοίκηση, ως προς τον λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο. Συγκεκριμένα, στο έντυπο Ε3 θα δηλωθούν οι επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της COVID-19.

Ειδικότερα:
1. Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της COVID-19, καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον αυτά καταχωρίζονται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών καταχωρίζονται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496 κατά περίπτωση και μεταφέρονται στον πίνακα Ζ1 στα «Ασυνήθη έσοδα και κέρδη» στους κωδικούς 170, 270, 370 και 470 αντίστοιχα.
2. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα ποσά των ενισχύσεων αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ΄ κατά περίπτωση, ενώ θα συμπληρωθούν και στο έντυπο Ε1.
3. Στα νομικά πρόσωπα/νομικές οντότητες, τα ποσά αυτά αναγράφονται στον πίνακα 10 του εντύπου Ν, κατά περίπτωση.
4. Το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που εισπράχθηκε από επιχειρήσεις εντός του φορολογικού έτους 2021, εμφανίζεται στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3. Είναι προσυμπληρωμένο για πληροφοριακούς σκοπούς.
5. Το ποσό που εισπράχθηκε εντός του 2021 από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καταχωρίζεται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 του εντύπου Ε1.
6. Ως προς τον λογιστικό χειρισμό η επιστρεπτέα προκαταβολή αντιμετωπίζεται ως κρατικό δάνειο.
7. Οσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο που δηλώνεται στο έντυπο Ε3 το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει:
• Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής το οποίο δεν επιστρέφεται από τις επιχειρήσεις αναγράφεται στους κωδικούς του πίνακα Ζ1 «Σύνολο εσόδων» του εντύπου Ε3 στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του, δηλαδή θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του.
• Στα νομικά πρόσωπα – νομικές οντότητες μεταφέρεται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στον κωδικό 001 του πίνακα 10Α του εντύπου Ν και μέσω αυτού στον κωδικό 513, στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του, δηλαδή θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του.
• Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα το ποσό που δεν επιστρέφεται αναγράφεται στους κωδικούς 144, 244, 344 και 444 του πίνακα ΣΤ΄ στην ανάπτυξη του σχετικού υποπίνακα και ειδικότερα στον κωδ. 014 «Μη επιστρεπτέο ποσό κρατικής ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής», δεδομένου ότι το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο βάσει της κείμενης νομοθεσίας.
8. Για τις επιχειρήσεις που το φορολογικό έτος τους έληξε την 31.12.2021 και το σχετικό ποσό έχει βαρύνει τα αποτελέσματα του φορολογικού έτους 2021, θα καταχωρισθεί στους ανωτέρω κωδικούς του εντύπου Ε3 του ίδιου φορολογικού έτους.