Επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως σε τουριστικές περιοχές των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου, αλλά και της ηπειρωτικής χώρας, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει η ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Οι έλεγχοι θα διενεργούνται καθημερινά από κλιμάκια ελεγκτών των ΔΟΥ και των Υπηρεσιών Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες, ακόμη και στις επίσημες αργίες και θα στοχεύουν κυρίως στον εντοπισμό παραβάσεων που αφορούν τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση αποδείξεων και λοιπών φορολογικών στοιχείων.
Όσοι παραβάτες εντοπίζονται θα έρχονται αντιμέτωποι με αυστηρές διοικητικές κυρώσεις, όπως η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων τους για χρονικά διαστήματα από 48 ώρες έως και 3 έτη, καθώς και με επιβολή υπέρογκων προστίμων και άλλων χρηματικών ποινών. Παράλληλα, θα μπαίνουν στο στόχαστρο για περαιτέρω ελέγχους στα βιβλία και τα στοιχεία τους.
 
Ο προγραμματισμός
Σύμφωνα με το πρόσφατα δημοσιευθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, για το 2022 έχουν προγραμματιστεί να διενεργηθούν τουλάχιστον 34.000 μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι πρόληψης από τις ΔΟΥ και άλλοι 14.500 επιτόπιοι έλεγχοι από τις ΥΕΔΔΕ. Με σκοπό να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός αυτός, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, κάλεσε τους εφοριακούς υπαλλήλους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ενίσχυση 16 ΔΟΥ που εδρεύουν σε τουριστικές περιοχές της χώρας, ζητώντας τους, με έγγραφο που απέστειλε στις 20 Απριλίου 2022 σε όλες τις ΔΟΥ, τις ΥΕΔΔΕ και τα Ελεγκτικά Κέντρα- να υποβάλουν μέχρι τις 10 Μαΐου 2022 στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΑΑΔΕ αιτήσεις για αποσπάσεις στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:
1 Κάθε ελεγχόμενος επιχειρηματίας που θα εντοπίζεται από τα κλιμάκια των φοροελεγκτών να μην έχει εκδώσει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή να έχει εκδώσει ανακριβώς αποδείξεις, θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις ή με πρόστιμο ίσο με το 50% της διαφοράς ΦΠΑ που προκύπτει λόγω της ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Το πρόστιμο δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο των 250 ευρώ εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή των 500 ευρώ για κάθε παραβάτη που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος γίνεται για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία πενταετία και διαπιστώνεται εκ νέου διάπραξη της ίδιας παράβασης,ο ελεγχόμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο ίσο με το 100% του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις ή με πρόστιμο ίσο με το 100% της διαφοράς ΦΠΑ που προκύπτει λόγω ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων. Το πρόστι- μο αυτό δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο των 500 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή των 1.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
Σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστώνεται η διάπραξη της ίδιας παράβασης για τρίτη φορά εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, ο επιχειρηματίας θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 200% επί του ΦΠΑ που αναλογεί στις μη εκδοθείσες αποδείξεις ή επί της διαφοράς ΦΠΑ που προκύπτει λόγω ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων Το πρόστιμο αυτό δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 2.000 ευρώ σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.
2 Με το πέρας του διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου σε μια επιχείρηση και εφόσον έχει διαπιστωθεί η μη έκδοση περισσοτέρων από 10 αποδείξεων ή η μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 500 ευρώ, τα ελεγκτικά όργανα θα αναγράφουν επί του σημειώματος διαπιστώσεων ελέγχου ότι οι συγκεκριμένες παραβάσεις επισύρουν την επιβολή του μέτρου της άμεσης αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 48 ώρες.
Αμέσως μετά τα ελεγκτικά όργανα θα ενημερώνουν τον προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ, ο οποίος το αργότερο εντός της επομένης από τη διαπίστωση ημέρας θα εκδίδει την ειδική εντολή ελέγχου για την εφαρμογή του μέτρου και την πράξη της άμεσης αναστολής λειτουργίας, με την οποία θα προσδιορίζεται ο χρόνος έναρξης και λήξης εφαρμογής του μέτρου.
Με τη συνδρομή των αστυνομικών οργάνων η επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα, γραφείο κ.λπ.) του παραβάτη θα
σφραγίζεται με ειδική ταινία που θα αναγράφει τη φράση: «Σφραγίσθηκε λόγω φορολογικών παραβάσεων μέχρι .... (ημερομη- νία ώρα), βάσει της με αριθ. ....πράξης αναστολής λειτουργίας η οποία εκδόθηκε κατόπιν της αριθ. .... Ειδικής Εντολής Ελέγχου του Προϊσταμένου της ΔΟΥ...., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 όπως ισχύει».
Η φράση αυτή θα αναγράφεται και στα αγγλικά προς ενημέρωση των αλλοδαπών πελατών. Εάν, εντός του ίδιου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) αποδείξεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάστα-
ση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος θα αναστέλλεται άμεσα για 96 ώρες.
Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος θα αναστέλλεται αμελλητί για 10 ημέρες.
3 Ειδικά σε 15 κατηγορίες επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, που είναι αδύνατο να εφαρμοστεί το μέτρο της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, θα επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση από 1.000 έως 60.000 ευρώ.
 
Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής:
α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.
β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα.
γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια.
δ. Οίκοι ευγηρίας.
ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας.
στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί.
ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια, διαμερίσματα, κατοικίες.
η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
θ. Δικηγόροι και εταιρείες δικηγόρων.
ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί.
ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών.
ιβ. Γραφεία τελετών.
ιγ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.
ιδ. Άμισθοι υποθηκοφύλακες, συμβολαιογράφοι και συμβολαιογραφικές εταιρείες.
ιε. Φαρμακεία ανεξαρτήτως νομικής μορφής που εδρεύουν σε Δήμους ή σε κοινότητες Δήμων
ή σε κοινότητες δημοτικών ενοτήτων Δήμων, με πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους.