Διάταξη που έχει στόχο να επιταχύνει τη δικαιοσύνη και να ξεριζώσει τα φαινόμενα πολλαπλών αναβολών σε δίκες, εισαγάγει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως προθήκη της τελευταίας στιγμής σε σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση οδηγίας της ΕΕ που κατατέθηκε στη Βουλή.
Η διάταξη αυτή θέτει πλαφόν στις αναβολές που θα μπορούν να δοθούν από τα ποινικά δικαστήρια σε λόγο που ανάγεται στο πρόσωπο του δικηγόρου, και προκαλεί ήδη σφοδρές αντιδράσεις. Δηλαδή πλέον οι αναβολές δεν θα είναι απεριόριστες, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά θα δίδεται μόνο μια σε κάθε πλευρά (υπεράσπιση, πολιτική αγωγή).
Oι δικηγόροι ζητούν να αποσυρθεί αμέσως η διάταξη, να ξεκινήσει διάλογος από μηδενική βάση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλιώς θα προχωρήσουν σε δυναμικές κινητοποιήσεις για να ακυρώσουν στην πράξη τη διάταξη, σύμφωνα με την απόφαση της συντονιστικής.
 
Τι αλλάζει
Συγκεκριμένα με τη νέα διάταξη αλλάζουν:
-Για την αναβολή λόγω σοβαρού λόγου υγείας (ακόμα και του δικηγόρου) απαιτείται πλέον αυτός να αποδεικνύεται "με ιατρική πιστοποίηση δημοσίου φορέα ή πιστοποιητικό νοσηλείας από ιδιωτικό θεραπευτήριο και μπορεί να ελεγχθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο από το δικαστήριο”.
-Η αναβολή δεν μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες, αλλά προηγουμένως το δικαστήριο πρέπει υποχρεωτικά πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα διακοπής της δίκης. "Η απόφαση που δέχεται τους λόγους αναβολής πρέπει να έχει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η οποία πρέπει να αναφέρει, ότι ο λόγος της αναβολής δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με διακοπή της δίκης”.
-Αναβολή για κώλυμα του συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας λόγω συμμετοχής του σε άλλη δίκη ή διαδικασία, μπορεί να προβληθεί μόνο μία (1) φορά/ Δηλαδή μια φορά για κάθε πλευρά. Επίσης όμως πρέπει "αυτός που προβάλλει το κώλυμα προσκομίζει υποχρεωτικά στο δικαστήριο κάθε νομιμοποιητικό, διαδικαστικό ή άλλο έγγραφο, με το οποίο αποδεικνύεται πλήρως, ο λόγος της αναβολής”.
 
Γιατί αλλάζει
Οι αναβολές έχουν προκαλέσει σφοδρή σύγκρουση με τους δικαστές- εισαγγελείς, που μέσες άκρες συμφωνούν με τη διάταξη. Είχαν προηγηθεί βέβαια της κυβερνητικής απόφασης δυο γεγονότα καθόλου αμελητέα:
-Πρώτον η επισήμανση της αντιπροέδρου των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις (δικηγόρου στο επάγγελμα) στον πρωθυπουργό για τις διαρκείς αναβολές στη δίκη του Αμερικανού Μπακαρί Χέντερσον που έφερε το θέμα ευλόγως και στην διπλωματική αντζέντα.
-Δεύτερον η ψήφιση του νέου νέου Κώδικα κανονισμού δικαστηρίων, που εισαγάγει διάταξη, με την οποία απειλείται με πειθαρχικό ο δικαστής για τις αναβολές που δίνει, με την επίκληση προφανώς των φαινομένων πολλαπλών αναβολών σε υποθέσεις που καθυστερούν κατά πολύ την απονομή της Δικαιοσύνης.
Συνεπώς η πρόβλεψη για πλαφόν και στις αναβολές των δικηγόρων ήταν μια εξισορρόπηση.
 
Στα πολιτικά δικαστήρια
Ανάλογη διάταξη πάντως ισχύει ήδη στις πολιτικές δίκες, σε πιο αυστηρή διάσταση όμως.
Συγκεκριμένα στο άρθρο 241 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας "...ύστερα από αίτηση του διαδίκου και αν ακόμη δεν κατατέθηκαν προτάσεις ή αυτές κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, μπορεί να αναβληθεί η συζήτηση της υπόθεσης μόνο μία φορά, ανά βαθμό δικαιοδοσίας, σε μεταγενέστερη δικάσιμο, εφόσον υπάρχει σπουδαίος κατά την κρίση του δικαστηρίου λόγος, με απλή σημείωση στο πινάκιο. Σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά σε δικάσιμο που ανακοινώνει το δικαστήριο εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών ή σε άλλη εμβόλιμη δικάσιμο.
Το δικαστήριο μπορεί να επιδικάσει, με απόφαση που καταχωρίζεται στα πρακτικά, δικαστική δαπάνη σε βάρος εκείνου που ζήτησε την αναβολή, με αίτηση του αντιδίκου του, 70 έως 400 ευρώ”.