Αλλαγές θα υπάρχουν στα ολοήμερα σχολεία από τον Σεπτέμβρη καθώς διευρύνεται το ωράριο τους έως και τις 5.30.


Τα νέα ωρολόγια προγράμματα θα αφορούν όπως είχε δηλώσει η Νίκη Κεραμέως ένα στα δύο ολοήμερα σχολεία της χώρας.
«Αυτό το μέτρο έχει διττή στόχευση: να αναβαθμίσει ποιοτικά την παρεχόμενη εκπαιδευτική διαδικασία και τη στήριξη της οικογένειας και την άρση εμποδίων πρόσβασης των γονέων στην αγορά εργασίας», είχε δηλώσει η υπουργός.

Νέο ωρολόγιο πρόγραμμα
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα του ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, μετά την επέκταση του ωραρίου στις 5:30 μ.μ. ,από το νέο σχολικό έτος, ορίζεται σε διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ.

Ειδικότερα η διάταξη , όπως στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχει ως εξής:
1. Απο? το σχολικο? ε?τος 2022-2023 τι?θεται σε εφαρμογη? νε?ο, αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα ολοη?μερου Δημοτικου? Σχολει?ου και Νηπιαγωγει?ου, συ?μφωνα με τις αρχε?ς και υπο? τις πρου?ποθε?σεις που ορι?ζονται στις επο?μενες παραγρα?φους.
2. α) Το νε?ο, αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα ολοη?μερου Δημοτικου? Σχολει?ου αναπτυ?σσεται σε τρεις (3) ζω?νες: αα) Στην πρω?τη (1η) ζω?νη, «Μεσημβρινο? γευ?μα – Διατροφικη? αγωγη?», δια?ρκειας μι?ας (1) διδακτικη?ς ω?ρας καθημερινα?, εντα?σσεται, επ ? ευκαιρι?α και του μεσημβρινου? γευ?ματος, το διδακτικο? αντικει?μενο της διατροφικη?ς αγωγη?ς, το οποι?ο ανατι?θεται, κατα? προτεραιο?τητα, στους εκπαιδευτικου?ς που διδα?σκουν τη δευ?τερη ω?ρα (14.10 ε?- ως 14.55).
ii) Στη δευ?τερη (2η) ζω?νη, «Μελε?τη – Προετοιμασι?α», δια?ρκειας δυ?ο (2) διδακτικω?ν ωρω?ν, εντα?σσεται, τουλα?χιστον για μια (1) διδακτικη? ω?ρα καθημερινα?, το γνωστικο? αντικει?μενο της «Μελε?της – Προετοιμασι?ας» στη γλω?σσα και τα μαθηματικα?, το οποι?ο ανατι?θεται σε εκ- παιδευτικου?ς του κλα?δου ΠΕ70 – Δασκα?λων. Στη ι?δια ζω?νη δυ?ναται να εντα?σσεται μι?α (1) διδακτικη? ω?ρα με αντικει?μενο ε?να η? περισσο?τερα απο? τα ακο?λουθα: αγγλικα?, αθλητισμο?ς, εικαστικα?, μουσικη?, θεατρικη? αγωγη? και τεχνολογι?α πληροφορι?ας και επικοινωνιω?ν (Τ.Π.Ε.), τα οποι?α ανατι?θενται σε εκπαιδευτικου?ς του αντι?στοιχου κλα?δου.
iii) Στην τρι?τη (3η) ζω?νη, «Σχολικοι? Μαθητικοι? Ο?μιλοι», εντα?σσονται, για συνεχο?μενο δι?ωρο καθημερινα?, με εν- δια?μεσο ολιγο?λεπτο δια?λειμμα, οι σχολικοι? μαθητικοι? ο?μιλοι, στο πλαι?σιο λειτουργι?ας των οποι?ων δυ?ναται να προσφε?ρεται δρα?ση, δημιουργικη? απασχο?ληση, ελευ?θερη ε?κφραση και ψυχαγωγι?α με αντικει?μενα σχετιζο?μενα με τον αθλητισμο?, τα ομαδικα? αθλη?ματα, τους παραδοσιακου?ς η? μοντε?ρνους χορου?ς, τη χοροκινητικη? ε?κφραση, τις εικαστικε?ς τε?χνες, τις χειροτεχνι?ες και κατασκευε?ς, την εκμα?θηση μουσικω?ν οργα?νων, την εκπαιδευτικη? ρομποτικη?, τα πνευματικα? παιχνι?δια και παζλ, τα παραδοσιακα? παιχνι?δια, τις επιστημονικε?ς κατασκευε?ς – πειρα?ματα, τα μαθηματικα? παιχνι?δια, τη ρητορικη? τε?χνη και δημιουργικη? γραφη?, το ασφαλε?ς και δημιουργικο? διαδι?κτυο, τη διαπολιτισμικη? παιδει?α, την πολιτειο?τητα και πολιτο?τητα, τον εθελοντισμο?, την παιδικη? επιχειρηματικο?τητα, τη δημιουργι?α εφημερι?δας.
Οι σχολικοι? μαθητικοι? ο?μιλοι δυ?νανται, επιπλε?ον, να δραστηριοποιου?νται στην οργα?νωση πολιτιστικω?ν εκδηλω?σεων, κοινωνικω?ν-βιωματικω?ν και περιβαλλοντικω?ν δρα?σεων, τη συγκρο?τηση χορωδι?ας, θεατρικη?ς ομα?δας και μαθητικη?ς ορχη?στρας. Η δια?ρκεια κα?θε ομι?λου δυ?ναται να εκτει?νεται σε ε?να η? και περισσο?τερα συνεχο?μενα διδακτικα? δι?ωρα. Οι μαθητε?ς του Δημοτικου? Σχολει?ου δυ?νανται να επιλε?γουν και να συμμετε?χουν σε ε?ναν η? περισσο?τερους ομι?λους.

Προϋποθέσεις για την ίδρυση τμημάτων
Για τη συγκρο?τηση και λειτουργι?α τμη?ματος, στο οποι?ο θα εφαρμοσθει? το αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα ολοη?μερου Δημοτικου? Σχολει?ου απαιτει?ται εγγραφη? τουλα?χιστον: 1) του ενο?ς τρι?του (1/3) των μαθητω?ν στα μονοθε?σια σχολει?α, 2) οκτω? (8) μαθητω?ν στα διθε?σια ε?ως και πενταθε?σια σχολει?α και 3) δε?κα (10) μαθητω?ν στα εξαθε?σια και α?νω σχολει?α.
Το εν λο?γω αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα ολοη?μερου Δημοτικου? Σχολει?ου αλλά και Νηπιαγωγει?ου τι?θεται σε εφαρμογη? πιλοτικα? σε εκει?νες τις σχολικε?ς μονα?δες που ορι?ζονται για το σχολικο? ε?τος 2022-2023 και για κα?θε επο?μενο σχολικο? ε?τος.
Κριτη?ρια για την ε?νταξη των σχολικω?ν μονα?δων στο προ?γραμμα του παρο?ντος συνιστου?ν ιδι?ως ο αριθμο?ς των μαθητω?ν ανα? σχολικη? μονα?δα, ο αριθμο?ς των μαθητω?ν που προβλε?πεται να φοιτη?σουν στο εν λο?γω αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα το εκα?στοτε προσεχε?ς σχολικο? ε?τος, ο αριθμο?ς των τμημα?των που λειτου?ργησαν υπο? ολοη?μερο προ?γραμμα το σχολικο? ε?τος 2021- 2022 και τα εκα?στοτε αμε?σως προηγου?μενα σχολικα? ε?- τη, τυχο?ν κρατου?σες ιδιαι?τερες, κοινωνικε?ς η? οικονομικε?ς, συνθη?κες που επιτει?νουν την ανα?γκη για μαθησιακη?, παιδαγωγικη? και εν γε?νει εκπαιδευτικη? υποστη?ριξη των μαθητω?ν και η ανα?γκη υποστη?ριξης οικογενειω?ν με ε?μφαση στην υποστη?ριξη των εργαζο?μενων γονε?ων.
Με απο?φαση του Υπουργου? Παιδει?ας και Θρησκευμα?των, η οποι?α εκδι?δεται υ?στερα απο? ειση?γηση του κατα? περι?πτωση αρμο?διου Διευθυντη? Πρωτοβα?θμιας Εκπαι?δευσης, καθορι?ζονται τα Δημοτικα? Σχολει?α η? Νηπιαγωγει?α, στα οποι?α δυ?ναται να εφαρμοστει? το νε?ο, αναβαθμισμε?νο προ?γραμμα του παρο?ντος κατα? το σχολικο? ε?τος 2022-2023 και κα?θε επο?μενο σχολικο? ε?τος.