Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές καιμισθωτέςτων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των κοινοτήτων του Δήμου,όπως προβούν σε εργασίεςκαθαρισμούτων χώρων τους και στην απομάκρυνση και τοποθέτηση των χόρτων σε σημείο που θα υποδειχτεί από την υπηρεσία του Δήμου, για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, έπειτα και από έγγραφη ειδοποίηση, ο Δήμος θα προβαίνει αυτεπάγγελτα στον καθαρισμό τους, επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο που ανέρχεται σε 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και καταλογίζεται από τον Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και η απομάκρυνση των υλικών, σύμφωνα με το άρθρο 75του Νόμου 3463/2006 και την αριθμ. 20/2022Πυροσβεστική Διάταξη.

   Τέλος ο Δήμος κάνει έκκληση σε όλους τους δημότες να διατηρούν τους κοινόχρηστους χώρους γύρω από τα οικόπεδα τους καθαρούς, αφού όπως γνωρίζετε οι εκτάσεις πρασίνου στο Δήμο μας είναι τεράστιες και η υπηρεσία καθαριότητας αδυνατεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις περιπτώσεις.